Privacy Policy

1. Introduction

Barging Solutions respects the privacy of our clients and website visitors. This privacy policy explains how we collect, use, and protect personal data in accordance with applicable Belgian and European data protection regulations, including the General Data Protection Regulation (GDPR).

2. Data collection

We collect personal data, such as names, email addresses, and phone numbers, that is provided to us voluntarily by our clients and website visitors. We may also collect data automatically, such as IP addresses, when our website is accessed.

3. Data use

We use personal data to provide our services to our clients and respond to their inquiries. We also use data to manage our website and analyze website usage for the purposes of improving our services.

4. Data sharing

We may share personal data with third-party service providers to assist us in providing our services. We may also share data with authorities, when required by law.

5. Data retention

We retain personal data for as long as is necessary to provide our services and comply with legal obligations.

6. Data protection

We take all reasonable measures to protect personal data against unauthorized access, theft, or loss. We maintain appropriate technical and organizational measures to ensure data security.

7. Data subject rights

Individuals have certain rights with respect to their personal data, including the right to access, rectify, or erase their personal data. Individuals may also object to or restrict the processing of their personal data. To exercise these rights, individuals may contact us using the contact information provided in this policy.

8. Use of cookies

We may use cookies on our website to personalize content and advertisements, and to analyze website usage. Individuals can configure their web browsers to disable cookies, but doing so may impair website functionality.

9. Amendments

We may amend this privacy policy at any time, provided that the amendments are published on our website.<

10. Contact information

For questions or concerns about this privacy policy or our data protection practices, please contact us at antwerp@bargingsolutions.be.

By using our website and services, individuals acknowledge that they have read, understood, and agreed to the terms of this privacy policy.

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. De relatie tussen Barging Solutions NV, gevestigd te 2030 Antwerpen
(België), Vosseschijnstraat 59 – Haven 182, kbo 0655.885.393 (verder
Barging Solutions) en haar Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door
onderhavige algemene voorwaarden naast de voorwaarden vermeld in de
boekingsbevestiging.
2. In geval van conflict tussen onderhavige algemene voorwaarden en de
voorwaarden vermeld in de boekingsbevestiging, prevaleren de laatsten.
Indien zich een interpretatieprobleem voor- doet, zal de Nederlandstalige
versie doorslaggevend zijn.
3. Onder Opdrachtgever wordt verstaan elkeen die Barging Solutions de opdracht geeft tot het doen vervoeren van goederen.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID BARGING SOLUTIONS

1. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat Barging Solutions louter als
makelaar optreedt die in haar naam en voor haar rekening de
vervoerovereenkomst met een derde heeft afgesloten.
2. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat in elk geval Barging Solutions
slechts een middelen verbintenis heeft m.b.t. de keuze van de contractuele
wederpartij die de vervoersovereenkomst zal uitvoeren.
3. In elk geval is de aansprakelijkheid van Barging Solutions beperkt tot
100.000,00 EUR m.b.t. schade aan of verlies van de lading en tot de vracht
m.b.t. vertragingsschade.

 

ARTIKEL 3. BETALING

1. De door Barging Solutions uitgestelde facturen zijn contant betaalbaar,
tenzij anders uitdrukkelijk vermeld op de uitgestelde factuur, op de
maatschappelijke zetel van Barging Solutions.
2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is van rechtswege een nalatigheid
interest gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van
2 augustus 2002 verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding gelijk
aan 10 % van de hoofdsom.
3. Barging Solutions behoudt zich het recht voor alle nog niet-vervallen
facturen opeisbaar te verklaren indien er indicaties zijn dat de solvabiliteit
van de debiteur van de facturen verslechterd is t.a.v. de solvabiliteit gekend
op het moment van de sluiting van de overeenkomst
4. In elk geval is de Opdrachtgever samen met de debiteur van de facturen,
indien verschillend, hoofdelijk gehouden.
5. Het is de Opdrachtgever noch de debiteur van de factuur toegestaan de
betaling op te schorten wegens beweerde wanprestatie in hoofde van
Barging Solutions. Evenmin is het toegestaan om de vordering van Barging
Solutions te compenseren.
6. Tot zekerheid van de betaling van de
uitgestelde facturen, geeft de Opdrachtgever alle door hem aan Barging
Solutions toevertrouwde goederen in pand, ongeacht of de prestaties
voorwerp van de openstaande factuur betrekking hebben op de goederen
in kwestie.
7. Tevens geeft de Opdrachtgever ter voldoening van al diens schulden
jegens Barging Solutions in pand al diens huidige en toekomstige
vorderingen op diens opdrachtgevers. Barging Solutions is te allen tijde
gerechtigd dit pandrecht ter kennis te brengen van de schuldenaars van de
Opdrachtgever.

ARTIKEL 4. TOEPASSELIJK RECHT – JURISDICTIE

1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Barging Solutions wordt
uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
2. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen)
zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou kunnen
rijzen tussen partijen.

Sind Sie bereit, weiterzumachen?

Sind Sie bereit, Ihren Fracht- oder Schüttguttransport von nun an auf ein höheres, sichereres und schnelleres Niveau zu bringen? Wir tun das gerne! Kommen Sie zu uns und lernen Sie uns kennen. Gerne gehen wir gemeinsam und unverbindlich die Möglichkeiten durch. Der Kaffee ist fertig und wartet.